خودارزیابی طراحی آموزشی

مدت زمان این آزمون 21 دقیقه است.