خودارزیابی سنجش و اندازه گیری

مدت زمان این آزمون 21 دقیقه است.